Hoạt động nhóm lớp học VNEN - Lớp 2C trường TH Thụ Lộc - Lộc Hà - Hà Tĩnh

Video liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Tháng 11 : 653
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20//=%201300)%20{%20%20$('#idleft').show();%20%20$('#idright').show();%20%20}%20%20//]]>%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20TRƯỜNG%20TIỂU%20HỌC%20THỤ%20LỘC%20%20Phù%20Lưu%20-%20Lộc%20Hà%20-%20%20Hà%20Tĩnh%20%20Điện%20thoại:%200945024677%20-%20Email:%20chienan77@gmail.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20Trang%20chủ%20%20%20%20Giới%20thiệu%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Tin%20tức%20%20%20|%20%20
  %20%20Tin%20nội%20bộ %20%20
   %20%20Tin%20khối%20mầm%20non %20%20%20%20Tin%20khối%20tiểu%20học %20%20%20%20Tin%20khối%20THCS %20%20%20%20
  %20%20%20%20Tin%20giáo%20dục %20%20%20%20Tin%20tổng%20hợp %20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20Văn%20bản%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Công%20văn%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Tài%20nguyên%20%20%20|%20%20
  %20%20Sáng%20kiến%20kinh%20nghiệm %20%20%20%20Bài%20giảng%20điện%20tử %20%20%20%20Giáo%20án%20điện%20tử %20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20Video%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Hình%20ảnh%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Nghiệp%20vụ%20sư%20phạm%20%20%20|%20%20
  %20%20Công%20tác%20chủ%20nhiệm %20%20%20%20Giáo%20dụ%20kỹ%20năng%20sống %20%20%20%20Hoạt%20động%20ngoài%20giờ %20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20Liên%20hệ%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Xem%20điểm%20%20%20|%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2009:35%20+07%20Thứ%20hai,%2007/05/2018%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20RSS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20
  Tổ%20chức
  %20
   %20
  • %20Chi%20bộ%20Đảng%20
  • %20
  • %20Ban%20lãnh%20đạo%20
  • %20
  • %20Sơ%20đồ%20tổ%20chức%20
  • %20
  %20
 • %20
 • %20
  Thông%20báo
  %20
 • %20
 • %20
  Tin%20tức%20-%20sự%20kiện
  %20
   %20
  • %20Tin%20nội%20bộ%20
  • %20
  • %20Tin%20giáo%20dục%20
  • %20
  • %20Tin%20tổng%20hợp%20
  • %20
  %20
 • %20
 • %20
  Hoạt%20động%20chuyên%20môn
  %20
 • %20
 • %20
  Góc%20giáo%20viên
  %20
 • %20
 • %20
  Góc%20học%20sinh
  %20
 • %20
 • %20
  Góc%20phụ%20huynh
  %20
 • %20
 • %20
  Gương%20sáng%20giáo%20dục
  %20
 • %20
 • %20
  Hoạt%20động%20công%20đoàn
  %20
 • %20
 • %20
  Hoạt%20động%20Đoàn%20-%20Đội
  %20
 • %20
 • %20
  Hoạt%20động%20ngoại%20khóa
  %20
   %20
  • %20Văn%20hóa%20-%20nghệ%20thuật%20
  • %20
  • %20Thể%20dục%20-%20Thể%20thao%20
  • %20
  %20
 • %20
 • %20
  Các%20hoạt%20động%20khác
  %20
   %20
  • %20Thư%20viện%20
  • %20
  • %20Bán%20trú%20
  • %20
  • %20Y%20tế%20học%20đường%20
  • %20
  • %20Lao%20động,%20vệ%20sinh%20
  • %20
  %20
 • %20
 • %20
  Nghiệp%20vụ%20sư%20phạm
  %20
   %20
  • %20Công%20tác%20chủ%20nhiệm%20
  • %20
  • %20Giáo%20dụ%20kỹ%20năng%20sống%20
  • %20
  • %20Hoạt%20động%20ngoài%20giờ%20
  • %20
  %20
 • %20
 • %20
  Khen%20thưởng%20-%20Kỷ%20luật
  %20
   %20
  • %20Khen%20thưởng%20
  • %20
  • %20Kỷ%20luật%20
  • %20
  %20
 • %20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Thời%20khóa%20biểu%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20
 • %20%20Khối%201 %20%20
 • %20%20
 • %20%20Khối%202 %20%20
 • %20%20
 • %20%20Khối%203 %20%20
 • %20%20
 • %20%20Khối%204 %20%20
 • %20%20
 • %20%20Khối%205 %20%20
 • %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Lịch%20công%20tác%20%20%20%20
   %20%20%20%20%20%20Lịch%20công%20tác%20tháng%2011%20%20%20%20%20%20%20%20Kế%20hoạch%20công%20tác%20tháng%2010/2014%20%20%20%20%20%20%20%20Kế%20hoạch%20tháng%209%20%20%20%20%20%20%20%20Lịch%20công%20tác%20tháng%20%20%20%20
  %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(function($)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Compliant%20with%20jquery.noConflict()%20%20$.fn.jCarouselLite%20=%20function(o)%20{%20%20o%20=%20$.extend({%20%20btnPrev:%20null,%20%20btnNext:%20null,%20%20btnGo:%20null,%20%20mouseWheel:%20false,%20%20auto:%20null,%20%20hoverPause:%20false,%20%20speed:%20200,%20%20easing:%20null,%20%20vertical:%20false,%20%20circular:%20true,%20%20visible:%203,%20%20start:%200,%20%20scroll:%201,%20%20beforeStart:%20null,%20%20afterEnd:%20null%20%20},%20o%20||%20{});%20%20return%20this.each(function()%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Returns%20the%20element%20collection.%20Chainable.%20%20var%20running%20=%20false,%20animCss=o.vertical?%22top%22:%22left%22,%20sizeCss=o.vertical?%22height%22:%22width%22;%20%20var%20div%20=%20$(this),%20ul%20=%20$(%22ul%22,%20div),%20tLi%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20tl%20=%20tLi.size(),%20v%20=%20o.visible;%20%20if(o.circular)%20{%20%20ul.prepend(tLi.slice(tl-v+1).clone())%20%20.append(tLi.slice(0,o.scroll).clone());%20%20o.start%20+=%20v-1;%20%20}%20%20var%20li%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20itemLength%20=%20li.size(),%20curr%20=%20o.start;%20%20div.css(%22visibility%22,%20%22visible%22);%20%20li.css({overflow:%20%22hidden%22,%20float:%20o.vertical%20?%20%22none%22%20:%20%22left%22});%20%20ul.css({margin:%20%220%22,%20padding:%20%220%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22list-style-type%22:%20%22none%22,%20%22z-index%22:%20%221%22});%20%20div.css({overflow:%20%22hidden%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22z-index%22:%20%222%22,%20left:%20%220px%22});%20%20var%20liSize%20=%20o.vertical%20?%20height(li)%20:%20width(li);%20%20%20//%20Full%20li%20size(incl%20margin)-Used%20for%20animation%20%20var%20ulSize%20=%20liSize%20*%20itemLength;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20full%20ul(total%20length,%20not%20just%20for%20the%20visible%20items)%20%20var%20divSize%20=%20liSize%20*%20v;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20entire%20div(total%20length%20for%20just%20the%20visible%20items)%20%20li.css({width:%20li.width(),%20height:%20li.height()});%20%20ul.css(sizeCss,%20ulSize+%22px%22).css(animCss,%20-(curr*liSize));%20%20div.css(sizeCss,%20divSize+%22px%22);%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Width%20of%20the%20DIV.%20length%20of%20visible%20images%20%20if(o.btnPrev)%20{%20%20$(o.btnPrev).click(function()%20{%20%20return%20go(curr-o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnPrev).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnNext)%20{%20%20$(o.btnNext).click(function()%20{%20%20return%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnNext).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnGo)%20%20$.each(o.btnGo,%20function(i,%20val)%20{%20%20$(val).click(function()%20{%20%20return%20go(o.circular%20?%20o.visible+i%20:%20i);%20%20});%20%20});%20%20if(o.mouseWheel%20&&%20div.mousewheel)%20%20div.mousewheel(function(e,%20d)%20{%20%20return%20d>0%20?%20go(curr-o.scroll)%20:%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20var%20autoInterval;%20%20function%20startAuto()%20{%20%20stopAuto();%20%20autoInterval%20=%20setInterval(function()%20{%20%20go(curr+o.scroll);%20%20},%20o.auto+o.speed);%20%20};%20%20function%20stopAuto()%20{%20%20clearInterval(autoInterval);%20%20};%20%20if(o.auto)%20{%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20div.hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20startAuto();%20%20};%20%20function%20vis()%20{%20%20return%20li.slice(curr).slice(0,v);%20%20};%20%20function%20go(to)%20{%20%20if(!running)%20{%20%20if(o.beforeStart)%20%20o.beforeStart.call(this,%20vis());%20%20if(o.circular)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20circular%20we%20are%20in%20first%20or%20last,%20then%20goto%20the%20other%20end%20%20if(to<0)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20before%20range,%20then%20go%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20+%20tl)%20*%20liSize)+%22px%22);%20%20curr%20=%20to%20+%20tl;%20%20}%20else%20if(to>itemLength-v)%20{%20//%20If%20beyond%20range,%20then%20come%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20-%20tl)%20*%20liSize%20)%20+%20%22px%22%20);%20%20curr%20=%20to%20-%20tl;%20%20}%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20else%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20non-circular%20and%20to%20points%20to%20first%20or%20last,%20we%20just%20return.%20%20if(to<0%20||%20to>itemLength-v)%20return;%20%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20neither%20overrides%20it,%20the%20curr%20will%20still%20be%20%22to%22%20and%20we%20can%20proceed.%20%20running%20=%20true;%20%20ul.animate(%20%20animCss%20==%20%22left%22%20?%20{%20left:%20-(curr*liSize)%20}%20:%20{%20top:%20-(curr*liSize)%20}%20,%20o.speed,%20o.easing,%20%20function()%20{%20%20if(o.afterEnd)%20%20o.afterEnd.call(this,%20vis());%20%20running%20=%20false;%20%20}%20%20);%20%20//%20Disable%20buttons%20when%20the%20carousel%20reaches%20the%20last/first,%20and%20enable%20when%20not%20%20if(!o.circular)%20{%20%20$(o.btnPrev%20+%20%22,%22%20+%20o.btnNext).removeClass(%22disabled%22);%20%20$(%20(curr-o.scroll<0%20&&%20o.btnPrev)%20%20||%20%20(curr+o.scroll%20>%20itemLength-v%20&&%20o.btnNext)%20%20||%20%20[]%20%20).addClass(%22disabled%22);%20%20}%20%20}%20%20return%20false;%20%20};%20%20});%20%20};%20%20function%20css(el,%20prop)%20{%20%20return%20parseInt($.css(el[0],%20prop))%20||%200;%20%20};%20%20function%20width(el)%20{%20%20return%20%20el[0].offsetWidth%20+%20css(el,%20'marginLeft')%20+%20css(el,%20'marginRight');%20%20};%20%20function%20height(el)%20{%20%20return%20el[0].offsetHeight%20+%20css(el,%20'marginTop')%20+%20css(el,%20'marginBottom');%20%20};%20%20})(jQuery);%20%20$(document).ready(function(){%20%20$(%22.other_blocknews_ab2%22).jCarouselLite({%20%20//%20Lấy%20class%20của%20ul%20và%20gọi%20hàm%20jCarouselLite()%20trong%20thư%20viện%20%20vertical:%20false, //%20chạy%20theo%20chiều%20dọc%20%20hoverPause:true, //%20Hover%20vào%20nó%20sẽ%20dừng%20lại%20%20visible:%201, //%20Số%20bài%20viết%20cần%20hiện%20%20auto:1500, //%20Tự%20động%20scroll%20%20speed:1500 //%20Tốc%20độ%20scroll%20%20});%20%20});%20%20%20%20
  %20%20%20%20
   %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  %20%20
  %20%20%20%20Thăm%20dò%20ý%20kiến%20%20%20%20

  Cảm%20ơn%20bạn%20đã%20ghé%20thăm%20Website.%20Bạn%20biết%20trang%20của%20chúng%20tôi%20qua:

  %20%20
  %20%20

  %20%20Tìm%20kiếm%20Google%20%20

  %20%20

  %20%20Chia%20sẻ%20Facebook%20%20

  %20%20

  %20%20Bạn%20bè,%20người%20thân%20%20

  %20%20

  %20%20Banner%20quảng%20cáo%20online%20%20

  %20%20

  %20%20Quảng%20cáo%20truyền%20hình%20%20

  %20%20

  %20%20Bảng,%20biển,%20tờ%20rơi%20QC%20%20

  %20%20

  %20%20Các%20hình%20thức%20QC%20khác%20%20

  %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Kết%20quả%20%20%20%20
  %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Thống%20kê%20%20%20%20

  %20%20Đang%20truy%20cập%20:%20%2055%20%20

  %20%20%20%20

  %20%20Hôm%20nay%20:%20%20112%20%20

  %20%20

  %20%20Tháng%20hiện%20tại%20%20:%203179%20%20

  %20%20

  %20%20Tổng%20lượt%20truy%20cập%20:%20347303%20%20

  %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20» %20%20%20%20 %20%20Video%20%20» %20%20%20%20 %20%20Sự%20nghiệp%20giáo%20dục%20và%20đào%20tạo%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Hoạt%20động%20nhóm%20lớp%20học%20VNEN%20-%20Lớp%202C%20trường%20TH%20Thụ%20Lộc%20-%20Lộc%20Hà%20-%20Hà%20Tĩnh%20%20%20%20vi%20deo%20%20%20%20

  %20%20
  %20%20//%20%20%20%20%20%20%20Các%20videos%20khác%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Quà%20tặng%20cuộc%20sống%201%20%20Lượt%20xem:%20223%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Dân%20hỏi%20bộ%20trưởng%20trả%20lời:%20Bộ%20trưởng%20Bộ...%20%20Lượt%20xem:%20294%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%204%20môn%20thi%20Tốt%20nghiệp%20THPT%20năm%202014%20%20Lượt%20xem:%20283%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Chúng%20em%20với%20dân%20ca%20ví%20dăm%20%20Lượt%20xem:%20288%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20Thành%20viên%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 Quên%20mật%20khẩu?%20%20%20%20%20%20Bạn%20chưa%20có%20tài%20khoản,%20đăng%20ký%20để%20chia%20sẻ%20và%20kết%20nối%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Tin%20mới%20nhất%20%20%20%20(function($)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Compliant%20with%20jquery.noConflict()%20%20$.fn.jCarouselLite%20=%20function(o)%20{%20%20o%20=%20$.extend({%20%20btnPrev:%20null,%20%20btnNext:%20null,%20%20btnGo:%20null,%20%20mouseWheel:%20false,%20%20auto:%20null,%20%20hoverPause:%20false,%20%20speed:%20200,%20%20easing:%20null,%20%20vertical:%20false,%20%20circular:%20true,%20%20visible:%203,%20%20start:%200,%20%20scroll:%201,%20%20beforeStart:%20null,%20%20afterEnd:%20null%20%20},%20o%20||%20{});%20%20return%20this.each(function()%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Returns%20the%20element%20collection.%20Chainable.%20%20var%20running%20=%20false,%20animCss=o.vertical?%22top%22:%22left%22,%20sizeCss=o.vertical?%22height%22:%22width%22;%20%20var%20div%20=%20$(this),%20ul%20=%20$(%22ul%22,%20div),%20tLi%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20tl%20=%20tLi.size(),%20v%20=%20o.visible;%20%20if(o.circular)%20{%20%20ul.prepend(tLi.slice(tl-v+1).clone())%20%20.append(tLi.slice(0,o.scroll).clone());%20%20o.start%20+=%20v-1;%20%20}%20%20var%20li%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20itemLength%20=%20li.size(),%20curr%20=%20o.start;%20%20div.css(%22visibility%22,%20%22visible%22);%20%20li.css({overflow:%20%22hidden%22,%20float:%20o.vertical%20?%20%22none%22%20:%20%22left%22});%20%20ul.css({margin:%20%220%22,%20padding:%20%220%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22list-style-type%22:%20%22none%22,%20%22z-index%22:%20%221%22});%20%20div.css({overflow:%20%22hidden%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22z-index%22:%20%222%22,%20left:%20%220px%22});%20%20var%20liSize%20=%20o.vertical%20?%20height(li)%20:%20width(li);%20%20%20//%20Full%20li%20size(incl%20margin)-Used%20for%20animation%20%20var%20ulSize%20=%20liSize%20*%20itemLength;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20full%20ul(total%20length,%20not%20just%20for%20the%20visible%20items)%20%20var%20divSize%20=%20liSize%20*%20v;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20entire%20div(total%20length%20for%20just%20the%20visible%20items)%20%20li.css({width:%20li.width(),%20height:%20li.height()});%20%20ul.css(sizeCss,%20ulSize+%22px%22).css(animCss,%20-(curr*liSize));%20%20div.css(sizeCss,%20divSize+%22px%22);%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Width%20of%20the%20DIV.%20length%20of%20visible%20images%20%20if(o.btnPrev)%20{%20%20$(o.btnPrev).click(function()%20{%20%20return%20go(curr-o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnPrev).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnNext)%20{%20%20$(o.btnNext).click(function()%20{%20%20return%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnNext).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnGo)%20%20$.each(o.btnGo,%20function(i,%20val)%20{%20%20$(val).click(function()%20{%20%20return%20go(o.circular%20?%20o.visible+i%20:%20i);%20%20});%20%20});%20%20if(o.mouseWheel%20&&%20div.mousewheel)%20%20div.mousewheel(function(e,%20d)%20{%20%20return%20d>0%20?%20go(curr-o.scroll)%20:%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20var%20autoInterval;%20%20function%20startAuto()%20{%20%20stopAuto();%20%20autoInterval%20=%20setInterval(function()%20{%20%20go(curr+o.scroll);%20%20},%20o.auto+o.speed);%20%20};%20%20function%20stopAuto()%20{%20%20clearInterval(autoInterval);%20%20};%20%20if(o.auto)%20{%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20div.hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20startAuto();%20%20};%20%20function%20vis()%20{%20%20return%20li.slice(curr).slice(0,v);%20%20};%20%20function%20go(to)%20{%20%20if(!running)%20{%20%20if(o.beforeStart)%20%20o.beforeStart.call(this,%20vis());%20%20if(o.circular)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20circular%20we%20are%20in%20first%20or%20last,%20then%20goto%20the%20other%20end%20%20if(to<0)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20before%20range,%20then%20go%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20+%20tl)%20*%20liSize)+%22px%22);%20%20curr%20=%20to%20+%20tl;%20%20}%20else%20if(to>itemLength-v)%20{%20//%20If%20beyond%20range,%20then%20come%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20-%20tl)%20*%20liSize%20)%20+%20%22px%22%20);%20%20curr%20=%20to%20-%20tl;%20%20}%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20else%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20non-circular%20and%20to%20points%20to%20first%20or%20last,%20we%20just%20return.%20%20if(to<0%20||%20to>itemLength-v)%20return;%20%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20neither%20overrides%20it,%20the%20curr%20will%20still%20be%20%22to%22%20and%20we%20can%20proceed.%20%20running%20=%20true;%20%20ul.animate(%20%20animCss%20==%20%22left%22%20?%20{%20left:%20-(curr*liSize)%20}%20:%20{%20top:%20-(curr*liSize)%20}%20,%20o.speed,%20o.easing,%20%20function()%20{%20%20if(o.afterEnd)%20%20o.afterEnd.call(this,%20vis());%20%20running%20=%20false;%20%20}%20%20);%20%20//%20Disable%20buttons%20when%20the%20carousel%20reaches%20the%20last/first,%20and%20enable%20when%20not%20%20if(!o.circular)%20{%20%20$(o.btnPrev%20+%20%22,%22%20+%20o.btnNext).removeClass(%22disabled%22);%20%20$(%20(curr-o.scroll<0%20&&%20o.btnPrev)%20%20||%20%20(curr+o.scroll%20>%20itemLength-v%20&&%20o.btnNext)%20%20||%20%20[]%20%20).addClass(%22disabled%22);%20%20}%20%20}%20%20return%20false;%20%20};%20%20});%20%20};%20%20function%20css(el,%20prop)%20{%20%20return%20parseInt($.css(el[0],%20prop))%20||%200;%20%20};%20%20function%20width(el)%20{%20%20return%20%20el[0].offsetWidth%20+%20css(el,%20'marginLeft')%20+%20css(el,%20'marginRight');%20%20};%20%20function%20height(el)%20{%20%20return%20el[0].offsetHeight%20+%20css(el,%20'marginTop')%20+%20css(el,%20'marginBottom');%20%20};%20%20})(jQuery);%20%20$(document).ready(function(){%20%20$(%22.other_blocknewsblock_groups61%22).jCarouselLite({%20%20//%20Lấy%20class%20của%20ul%20và%20gọi%20hàm%20jCarouselLite()%20trong%20thư%20viện%20%20vertical:%20true, //%20chạy%20theo%20chiều%20dọc%20%20hoverPause:true, //%20Hover%20vào%20nó%20sẽ%20dừng%20lại%20%20visible:%201, //%20Số%20bài%20viết%20cần%20hiện%20%20auto:1600, //%20Tự%20động%20scroll%20%20speed:2000 //%20Tốc%20độ%20scroll%20%20});%20%20});%20%20%20%20%20%20
   %20%20%20%20%20%20MỘT%20SỐ%20HÌNH%20ẢNH%20HOẠT%20ĐỘNG%20TẬP%20THỂ%20CỦA%20HỌC%20SINH%20TRƯỜNG%20TIỂU%20HỌC%20THỤ%20LỘC%20%20%20%20%20%20%20%20CÁCH%20ĐƯA%20BÀI%20VIẾT%20LÊN%20TRANG%20WEB%20%20%20%20%20%20%20%20HỌC%20SINH%20TRƯỜNG%20TIỂU%20HỌC%20THỤ%20LỘC%20HÀO%20HỨNG%20THAM%20GIA%20TRÒ%20CHƠI%20NHẢY%20SẠP%20%20%20%20%20%20%20%20TRƯỜNG%20TIỂU%20HỌC%20THỤ%20LỘC%20TỔ%20CHỨC%20THÀNH%20CÔNG%20GIAO%20LƯU%20TUỔI%20THƠ%20KHÁM%20PHÁ%20CẤP%20TRƯỜNG%20NĂM%20HỌC%202016-2017%20%20%20%20%20%20BẢNG%20CÔNG%20KHAI%20TÀI%20CHÍNH%20BỮA%20ĂN%20TRONG%20NGÀY%20%20%20%20
  %20%20%20%20%20%20%20%20Văn%20bản%20mới%20%20%20%20%20%20
 • %20%20Số: Lịch%20công%20tác%20tháng%2012/2016%20(Số:%2017/LCT-THTL)
  %20%20Tên: (Lịch%20công%20tác%20tháng%2012)
  %20%20Ngày%20BH: (02/12/2016)%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20%20
 • %20%20Số: KHT10/2016
  %20%20Tên: (Kế%20hoạch%20tháng%2010/2016)
  %20%20Ngày%20BH: (03/10/2016)%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20%20
 • %20%20Số: Thông%20tư%2022/2016/TT-BGDĐT
  %20%20Tên: (Thông%20tư%2022%20-%20sửa%20đổi%20bổ%20sung%20đánh%20giá%20HS)
  %20%20Ngày%20BH: (22/09/2016)%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20%20
 • %20%20Số: NQ%2029-NQ/TW
  %20%20Tên: (9%20nhiệm%20vụ%20và%20Giải%20pháp%20về%20đổi%20mới%20GD-ĐT)
  %20%20Ngày%20BH: (04/11/2013)%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20%20
 • %20%20Số: Số%2005/KHT4-THTL
  %20%20Tên: (Kế%20hoạch%20công%20tác%20tháng%204)
  %20%20Ngày%20BH: (31/03/2016)%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Lời%20hay%20ý%20đẹp%20%20%20%20HAY%20TỰ%20THAY%20ĐỔI%20MÌNH%20TRƯỚC%20KHI%20CẦN%20PHẢI%20THAY%20ĐỔI%20%20%20%20%20%20%20%20Hỗ%20trợ%20khách%20hàng%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
   %20%20%20%20
  • %20%20%20%20%20%20Vì%20sự%20phát%20triển%20của%20giáo%20dục%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  • %20%20
  • %20%20%20%20%20%20Vì%20sự%20phát%20triển%20của%20giáo%20dục%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  • %20%20
  • %20%20%20%20%20%20Vì%20sự%20phát%20triển%20của%20giáo%20dục%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  • %20%20
  • %20%20%20%20%20%20Vì%20sự%20phát%20triển%20của%20giáo%20dục%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  • %20%20
  • %20%20%20%20%20%20Vì%20sự%20phát%20triển%20của%20giáo%20dục%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  • %20%20%20%20
  %20%20%20%20%20%20(function($)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Compliant%20with%20jquery.noConflict()%20%20$.fn.jCarouselLite%20=%20function(o)%20{%20%20o%20=%20$.extend({%20%20btnPrev:%20null,%20%20btnNext:%20null,%20%20btnGo:%20null,%20%20mouseWheel:%20false,%20%20auto:%20null,%20%20hoverPause:%20false,%20%20speed:%20200,%20%20easing:%20null,%20%20vertical:%20false,%20%20circular:%20true,%20%20visible:%203,%20%20start:%200,%20%20scroll:%201,%20%20beforeStart:%20null,%20%20afterEnd:%20null%20%20},%20o%20||%20{});%20%20return%20this.each(function()%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Returns%20the%20element%20collection.%20Chainable.%20%20var%20running%20=%20false,%20animCss=o.vertical?%22top%22:%22left%22,%20sizeCss=o.vertical?%22height%22:%22width%22;%20%20var%20div%20=%20$(this),%20ul%20=%20$(%22ul%22,%20div),%20tLi%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20tl%20=%20tLi.size(),%20v%20=%20o.visible;%20%20if(o.circular)%20{%20%20ul.prepend(tLi.slice(tl-v+1).clone())%20%20.append(tLi.slice(0,o.scroll).clone());%20%20o.start%20+=%20v-1;%20%20}%20%20var%20li%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20itemLength%20=%20li.size(),%20curr%20=%20o.start;%20%20div.css(%22visibility%22,%20%22visible%22);%20%20li.css({overflow:%20%22hidden%22,%20float:%20o.vertical%20?%20%22none%22%20:%20%22left%22});%20%20ul.css({margin:%20%220%22,%20padding:%20%220%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22list-style-type%22:%20%22none%22,%20%22z-index%22:%20%221%22});%20%20div.css({overflow:%20%22hidden%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22z-index%22:%20%222%22,%20left:%20%220px%22});%20%20var%20liSize%20=%20o.vertical%20?%20height(li)%20:%20width(li);%20%20%20//%20Full%20li%20size(incl%20margin)-Used%20for%20animation%20%20var%20ulSize%20=%20liSize%20*%20itemLength;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20full%20ul(total%20length,%20not%20just%20for%20the%20visible%20items)%20%20var%20divSize%20=%20liSize%20*%20v;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20entire%20div(total%20length%20for%20just%20the%20visible%20items)%20%20li.css({width:%20li.width(),%20height:%20li.height()});%20%20ul.css(sizeCss,%20ulSize+%22px%22).css(animCss,%20-(curr*liSize));%20%20div.css(sizeCss,%20divSize+%22px%22);%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Width%20of%20the%20DIV.%20length%20of%20visible%20images%20%20if(o.btnPrev)%20{%20%20$(o.btnPrev).click(function()%20{%20%20return%20go(curr-o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnPrev).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnNext)%20{%20%20$(o.btnNext).click(function()%20{%20%20return%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnNext).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnGo)%20%20$.each(o.btnGo,%20function(i,%20val)%20{%20%20$(val).click(function()%20{%20%20return%20go(o.circular%20?%20o.visible+i%20:%20i);%20%20});%20%20});%20%20if(o.mouseWheel%20&&%20div.mousewheel)%20%20div.mousewheel(function(e,%20d)%20{%20%20return%20d>0%20?%20go(curr-o.scroll)%20:%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20var%20autoInterval;%20%20function%20startAuto()%20{%20%20stopAuto();%20%20autoInterval%20=%20setInterval(function()%20{%20%20go(curr+o.scroll);%20%20},%20o.auto+o.speed);%20%20};%20%20function%20stopAuto()%20{%20%20clearInterval(autoInterval);%20%20};%20%20if(o.auto)%20{%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20div.hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20startAuto();%20%20};%20%20function%20vis()%20{%20%20return%20li.slice(curr).slice(0,v);%20%20};%20%20function%20go(to)%20{%20%20if(!running)%20{%20%20if(o.beforeStart)%20%20o.beforeStart.call(this,%20vis());%20%20if(o.circular)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20circular%20we%20are%20in%20first%20or%20last,%20then%20goto%20the%20other%20end%20%20if(to<0)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20before%20range,%20then%20go%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20+%20tl)%20*%20liSize)+%22px%22);%20%20curr%20=%20to%20+%20tl;%20%20}%20else%20if(to>itemLength-v)%20{%20//%20If%20beyond%20range,%20then%20come%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20-%20tl)%20*%20liSize%20)%20+%20%22px%22%20);%20%20curr%20=%20to%20-%20tl;%20%20}%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20else%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20non-circular%20and%20to%20points%20to%20first%20or%20last,%20we%20just%20return.%20%20if(to<0%20||%20to>itemLength-v)%20return;%20%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20neither%20overrides%20it,%20the%20curr%20will%20still%20be%20%22to%22%20and%20we%20can%20proceed.%20%20running%20=%20true;%20%20ul.animate(%20%20animCss%20==%20%22left%22%20?%20{%20left:%20-(curr*liSize)%20}%20:%20{%20top:%20-(curr*liSize)%20}%20,%20o.speed,%20o.easing,%20%20function()%20{%20%20if(o.afterEnd)%20%20o.afterEnd.call(this,%20vis());%20%20running%20=%20false;%20%20}%20%20);%20%20//%20Disable%20buttons%20when%20the%20carousel%20reaches%20the%20last/first,%20and%20enable%20when%20not%20%20if(!o.circular)%20{%20%20$(o.btnPrev%20+%20%22,%22%20+%20o.btnNext).removeClass(%22disabled%22);%20%20$(%20(curr-o.scroll<0%20&&%20o.btnPrev)%20%20||%20%20(curr+o.scroll%20>%20itemLength-v%20&&%20o.btnNext)%20%20||%20%20[]%20%20).addClass(%22disabled%22);%20%20}%20%20}%20%20return%20false;%20%20};%20%20});%20%20};%20%20function%20css(el,%20prop)%20{%20%20return%20parseInt($.css(el[0],%20prop))%20||%200;%20%20};%20%20function%20width(el)%20{%20%20return%20%20el[0].offsetWidth%20+%20css(el,%20'marginLeft')%20+%20css(el,%20'marginRight');%20%20};%20%20function%20height(el)%20{%20%20return%20el[0].offsetHeight%20+%20css(el,%20'marginTop')%20+%20css(el,%20'marginBottom');%20%20};%20%20})(jQuery);%20%20$(document).ready(function(){%20%20$(%22.other_blocknews_bn48%22).jCarouselLite({%20%20//%20Lấy%20class%20của%20ul%20và%20gọi%20hàm%20jCarouselLite()%20trong%20thư%20viện%20%20vertical:%20false, //%20chạy%20theo%20chiều%20dọc%20%20hoverPause:true, //%20Hover%20vào%20nó%20sẽ%20dừng%20lại%20%20visible:%205, //%20Số%20bài%20viết%20cần%20hiện%20%20auto:1500, //%20Tự%20động%20scroll%20%20speed:1500 //%20Tốc%20độ%20scroll%20%20});%20%20});%20%20%20%20
  %20%20%20%20
   %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  %20%20
  %20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20TRƯỜNG%20TIỂU%20HỌC%20THỤ%20LỘC%20%20%20%20Địa%20chỉ:%20Phù%20Lưu%20-%20Lộc%20Hà%20-%20%20Hà%20Tĩnh%20%20Điện%20thoại:%200945024677%20%20Email:%20chienan77@gmail.com%20%20%20%20Xem%20bản:%20Desktop%20|%20Mobile%20%20%20%20%20%20Thiết%20kế%20bởi%20DANHBAGIAODUC.VN%20-%20Powered%20by%20NukeViet%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20_sprite.jpg", slideType: 'vertical', //optional slideWidth: 192, //optional slideHeight:108 //optional }); var focused = true; var player_state = false; document.addEventListener("visibilitychange", function () { focused = !focused; if (!focused) { if (typeof player !== 'undefined') { if(player.paused()) { player_state = true; } player.pause(); } } else { if(player_state!=true) { player.play(); } } }); }); }); function copyItem(obj){ var $temp = $(""); $("body").append($temp); $temp.val($(obj).text()).select(); document.execCommand("copy"); $temp.remove(); }